Conduita generală

1. Vă rugăm să respectați regulile sociale, legale şi cele enumerate în acest Regulament. Sunt interzise orice fel de activități care ar putea pune în pericol sau afecta în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalți participanți;
2. Obiectele pierdute trebuie aduse la Centrul de Informații. Proprietarii le pot recupera urmând o procedură care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. Astfel, dacă observați că ați pierdut obiecte, adresați-vă Centrului de Informații imediat;
3. În cazul unei accidentări datorate neatenției personalului, vă rugăm să vă adresați Centrului de Informații, pentru ca situația să fie rezolvată într-o manieră politicoasă și care să corespundă regulamentului interior de conduită;
4. Vă rugăm respectați o conduită potrivită în cadrul concertelor organizate de către Târgul de Crăciun: nu împingeți, nu puneți piedică, date fiind șansele mari de accidentări, vă rugăm respectați oamenii din jur;
5. În cadrul patinoarului, închirierea patinelor se face doar pe baza unui act de identitate (carte de identitate, permis de conducere sau pașaport). Pentru persoanele sub 14 ani, închirierea se face pe baza carnetului de elev;
6. Avem rugămintea ca fiecare patinator să citească și să respecte regulamentul propus. În caz contrar, acesta își va asuma daunele cauzate de nerespectarea regulamentului, urmările fiind de natură financiară și/sau legală, în funcție de caz;
7. Intrarea în incinta patinoarului se face prin achitarea biletului de intrare;
8. Pentru închirierea patinelor (puse la dispoziție în spațiul special amenajat) este necesară achitarea costului de închiriere;
9. În situațiile în care ați căzut pe gheață, avem rugămintea să vă ridicați în cel mai scurt timp pentru a evita punerea în pericol a dumneavoastră și a celorlalți patinatori.
10. Este interzisă intrarea în patinoar fără patine;
11. Sunt interzise comportamentele inadecvate care pun în pericol siguranța celorlalți patinatori: patinaj agresiv, îmbrânciri, piedici, introducerea pe gheață a diverselor obiecte (pucuri de hochei, gunoaie), aruncarea cu bulgări de zăpadă sau cu alte obiecte înspre ceilalți patinatori, intrarea în patinoar în stare de ebrietate, introducerea în patinoar a armelor, cuțitelor, petardelor, spray-urilor cu piper sau a altor obiecte ce pot periclita siguranţa celorlalți participanți;
12. Este interzisă insultarea celorlalți patinatori prin utilizarea unui limbaj obscen/ violent/ ofensator și gesturi inadecvate;
13. Sunt interzise comportamente care dăunează gheața și patinele: consumul de mâncare și băuturi pe suprafața gheții, aruncatul deșeurilor pe gheață, utilizarea patinelor în afara suprafeței de gheață, fumatul și scrumatul pe suprafața gheții.
14. Sunt interzise comportamente inadecvate față de personalul patinoarului (atitudini disprețuitoare cu privire la indicațiile acestora, limbaj și gesturi violente/obscene/ofensatoare, violență fizică, neplata biletului și/sau a costului de închiriere al patinelor);
15. Este interzisă deteriorarea patinoarului prin: distrugerea materialelor publicitare atașate, spargerea gheții în mod intenționat etc;
16. Este interzis patinajul în direcția opusă față de cea impusă în momentul intrării pe gheață (patinajul în spațiul nostru funcționează în sensul acelor de ceasornic, sensul poate fi schimbat DOAR de către personalul autorizat, ca excepție în caz de forță majoră);
17. Este interzisă depășirea termenului limită de 2 ore de utilizare a patinelor închiriate, din momentul achitării acestora;
18. Este interzisă depășirea intervalului de patinaj de 2 ore, din momentul achitării biletului de intrare.
19. Pe perioada festivalului, noi, organizatorii Târgului, partenerii noștri sau presa acreditată, avem dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Prin aceasta, luați la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenții asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Ne rezervăm dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe website-uri, diverse canale sau pe social media (ex.: YouTube, Facebook, Instagram, etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.
20. Noi, organizatorii, deținem toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, numelor de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, bazei de date, elementelor grafice, e-mailului, cărților de vizită și a altor materiale, semnelor, logo-urilor, textelor şi a tuturor informațiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe familiondecraciun.ro sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul Târgul de Crăciun. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris, al nostru.
21. De asemenea, deținem dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul Târgului de Crăciun, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

ENGLISH1. Please comply with the social, legal and statutory rules set out in the present Terms and Conditions (TC). Any activities that could endanger or otherwise affect the safety or the rights of the of other participants are prohibited;
2. Lost objects must be brought to the Information Center. Owners can retrieve them by following a procedure consisting of identifying the owner and the lost object. Therefore, if you notice you have lost any personal possessions, contact the Information Center immediately;
3. In the event of injury due to the inattention of the staff, please contact the Information Center, so that the situation can be solved in a polite and respectful manner that complies with the internal rules of conduct;
4. Please follow a proper conduct at the concerts organised at the Christmas Fair: do not push, trip or block the way of other people, because of the high risk of injuries, please respect the people around you;
5. You can only rent ice skates with an identity document (such as an ID, a driver’s licence or a passport). People under 14 can rent with a student card;
6. We politely ask each skater to read and follow the proposed regulation. Otherwise, said skater will assume the damages caused by the disregard of the regulation, with financial and/or legal consequences;
7. Access to the skating rink will be made available only with a paid ticket;
8. To rent ice skates (made available in the specially designated space), it is necessary to pay the rental fee;
9. If you have fallen on the ice, please get up as soon as possible to avoid putting yourself and the other skaters in danger.
10. It is forbidden to enter the skating rink without skates.
11. Inadequate behaviour that could put other people’s safety in danger: aggressive skating, pushing, tripping, bringing other objects on the rink (hockey pucks, trash), throwing snowballs or any other objects at the skaters, entering the rink drunk, bringing weapons, knives, fireworks, pepper spray and any other such objects is strictly forbidden;
12. It is forbidden to insult the other skaters through obscene/ violent/ offensive language and inadequate gestures;
13. Behaviour that damages the ice and the skates such as: eating or drinking, throwing trash, using the skates outside the skating rink, smoking and leaving ash on the rink is forbidden.
14. Inadequate behaviour towards the personnel (being rude while receiving indications, violent/ obscene/ offensive language and gestures, physical violence, not paying the ticket and/ or the rental fee) is forbidden;
15. It is forbidden to damage the rink by: destroying the attached advertising material, breaking the ice on purpose, and so on;
16. It is forbidden to skate against the direction imposed when entering the rink (here, you can only skate clockwise, the direction can ONLY be changed by the authorised personnel, as an exception in case of a major event);
17. Exceeding the 2 hours use deadline of the rented skates from the moment of payment is forbidden;
18. It is forbidden to exceed the 2 hours skating deadline from the moment of payment.
19. During the festival, we, the organizers of the Christmas Fair, our partners or the accredited press, have the right to record and photograph the event. By reading this material, you are made aware of the possibility of appearing in such materials without being able to claim rights regarding the respective materials. We reserve the right to use these materials, to publish them on websites or various channels (e.g. YouTube, Facebook, Instagram, etc.) and to use them in advertising campaigns without compensating the participant in any way.
20. We, the organizers, own all intellectual property rights over trade names, logos, e-mail addresses, domain names or URLs, signs used in correspondence, database, graphics, emails, business cards and other materials, signs, trademarks as well as materials, texts and all information, no matter if they are registered or not, used on familiondecraciun.ro or other online channels / platforms related to the Christmas Fair. The above may not be copied, used or distributed for commercial purposes without the specific consent, in writing, of us.
21. Also, we own all intellectual property rights over artworks realized by the collaborators and/or by its employees within the Christmas Fair, such as photographs, videos, texts, graphic elements etc.