Azi, colegii pe patine, și la anu’, și mai bine!

Organizatorul activității promoționale

Organizatorul activității promoționale cu tema « CONCURS – Azi, colegii pe patine, și la anu’, și mai bine! » este S.C. CLUB ARENA S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Lacul Roșu, nr.5/46, jud Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub J12/4150/2008, având Cod Unic de Înregistrare RO 24614377.

Tipul de activitate promoțională

Această activitate reprezintă o promoție de tip concurs și se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), care a fost întocmit conform legislației aplicabile în România, documentul fiind obligatoriu pentru toți participanții la activitatea promoțională, așa cum sunt aceștia identificați în continuare.

În desfășurarea prezentei activități, se vor realiza exclusiv următoarele operațiuni: participarea unui grup numeros de studenți/elevi la un program de patinoar de 90 de minute, în Piața Unirii.

Regulamentul oficial al activității promoționale

Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit pe site-ul www.familiondecraciun.roParticiparea la această activitate promoțională echivalează cu/implică cunoașterea si acceptarea integrală şi necondiționată de către orice participant a prevederilor și aplicării prezentului regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea prealabilă a acestora pe blogul Târgului de Crăciun Cluj-Napoca http://familiondecraciun.ro/blog/. SC CLUB ARENA SRL își rezervă dreptul de a alege locația (din România) și perioada anului 2018 în care grupul câștigător va avea parte de excursia câștigată.

Criterii de eligibilitate pentru participanți

 • La concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 16 ani, cu domiciliul în România.
 • Orice participant la concurs trebuie să aibă capacitatea de a se prezenta personal și a confirma premiul în condițiile în grupul său este ales ca și câștigător potențial, într-un interval de maxim 48 de ore de la anunțarea câștigului. Confirmarea premiului se face pe adresa de e-mail patinoar@familiondecraciun.ro.
 • În cazul în care grupul participant se înscrie în activitatea promoțională, dar nu are capacitatea de a confirma premiul, și este ales ca potențial câștigător, Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate privind incapacitatea câștigătorului de a-și îndeplini condițiile de acordare a premiului.
 • În cazul în care grupul nu respectă toate criteriile de înscriere la acest concurs, grupul nu este considerat eligibil.
 • Orice participant la concurs trebuie să aibă capacitatea de a se prezenta personal în excursia din anul 2018, în locația și perioada aleasă de SC CLUB ARENA SRL.
 • În cazul în care unul sau mau mulți paticipanți se înscriu în activitatea promoțională, dar nu se prezintă în data stabilită, la ora stabilită la patinoarul din Piața Unirii, grupul nu este considerat eligibil.
 • În cazul în care un grup nu se înscrie integral (cu lista de completă de persoane și adresele de email a tuturor acestora) pe adresa de e-mail, dar este prezent integral la ora și data stabilită în Piață, grupul nu este eligibil.
 • În cazul în care doi sau mai mulți membrii ai grupului (și nu doar unul, așa cum este menționat în Înscrierea la concurs) trimit mailuri de înscriere la adresa precizată, grupul nu este considerat eligibil.
 • În cazul în care pe lista de înscriere din mail sunt menționate alte nume decât cele ale participanților care se prezintă la patinoar, grupul nu este considerat eligibil.

La această activitate promoțională nu pot participa angajaţii societăţii SC CLUB ARENA SRL și orice angajat al unei societăţi comerciale care dezvoltă activităţi în parteneriat cu SC CLUB ARENA SRL din Cluj Napoca, în baza unei relaţii contractuale cu cei menționați anterior.

Durata și locul de desfășurare al concursului

Concursul se va organiza în perioada 13 decembrie – 31 decembrie 2017, între orele 09:00 – 15:00 (de luni până vineri). Concursul se desfășoară în patinoarul din Piața Unirii, Cluj-Napoca, România în anul 2017.

Înscrierea în concurs

Pentru a se înscrie în prezenta activitate, unul dintre membrii grupului trebuie să trimită un mail către adresa de e-mail patinoar@familiondecraciun.ro cu datele: numele și adresa de email fiecărui membru al grupului, data și ora exactă la care grupul dorește să participe la o sesiune de patinat (un interval de 90 de minute).

SC CLUB ARENA SRL nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de participanți, precum și pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.

Înainte de începerea concursului și după încetarea lui, înscrierea în concurs și/sau îndeplinirea condițiilor menționate în regulamentul oficial nu conferă dreptul de a participa la concurs.

Înscrierea în această activitate, echivalează cu/implică faptul că participanții au luat la cunoștință și au acceptat, integral și necondiționat, regulamentul oficial de desfășurare al concursului și al patinoarului.

Mecanismul concursului

Pentru a participa la această activitate promoțională, orice grup trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 • Să aibă în componența sa mai mult de 10 persoane persoane (pentru a putea fi numit “grup”);
 • Să trimită un mail de înscriere cu datele menționate (numele și prenumele fiecărui membru al grupului, adresa de email a fiecărui participan, data și ora de participare), la adresa de e-mail patinoar@familiondecraciun.ro;
 • Să fie prezenți în mod integral (toți membrii numiți în mailul de înscriere) la patinoarul din Piața Unirii la data și ora menționată în mailul de înscriere:
 • Să aibă disponibilitatea de a pleca la mare în perioada (din anul 2018) și în locația aleasă (din România) de SC CLUB ARENA SRL, integral (nici un membru nu trebuie să lipsească).

Un grup nu mai este eligibil în cazul unui comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus sau neîndeplinirii cumulative a tuturor cerințelor specificate mai sus, Organizatorul nu va considera ca validă respectiva participare.

Premiile acordate

În cadrul acestui concurs va fi oferit un premiu ce constă într-o excursie la mare, într-o perioadă și locație aleasă de SC CLUB ARENA SRL, escapadă de care se va bucura cel mai numeros grup de patinatori înscris la concurs. Costurile excursiei suportate de SC CLUB ARENA SRL constau în: transport și cazare într-o perioadă (a anului 2018) și locație (pe litoralul românesc) alese de SC CLUB ARENA SRL.

Premiul anunțat în concurs se va acorda așa cum a fost anunțat în regulament; el nu se poate schimba cu altceva și nici nu i se poate acorda câștigătorului contravaloarea în bani.

Premiul va fi confirmat online, pe adresa de e-mail patinoar@familiondecraciun.ro, de către unul dintre membrii grupului, în termen de maxim 48 de ore de la data anunțului oficial de ridicare al premiului transmis prin email tuturor membrilor din grup, în lista primită în înscrierea înițială.

În măsura în care un grup câștigător nu poate beneficia în final de premiul câștigat, datorită nerespectării unor condiții specifice de concurs (nu poate confirma premiul sau din alte cauze independente de voința sa), premiul se va acorda în ordinea stabilită, următorului grup ca mărime.

Desemnarea câștigătorului

Fiecare grup de participanți patinatori este înregistrat, pe baza înscrierii și prezenței la patinoar, într-o arhivă a Târgului. La finalul concursului (31 decembrie), grupul cel mai numeros va fi premiat cu o vacantă pe litoralul românesc în anul 2018, în perioada și locația aleasă de SC CLUB ARENA SRL.

Anunțarea grupului câștigător se va face prin intermediul e-mailului, contactând membrul grupului care a realizat înscrierea inițial.  

Dacă, la verificarea finală, câștigătorul desemnat inițial nu îndeplinește condițiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat şi va fi contactat grupul următor ca mărime, care s-a înscris și a participat în conformitate cu Regulamentul. În situaţia în care nu poate fi atribuit premiul nici de această dată, se va relua procedura până la epuizarea rezervelor.

Responsabilități

Organizatorul nu își va asumă nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un grup participant la concurs, dacă va considera că acesta utilizează un limbaj și/sau comportament licențios sau indecent.

Organizatorul își rezervă dreptul de a alege locația și perioada în care va avea loc vacanța pe litoralul românesc.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor (achitarea transportului și a cazării).

Taxe și impozite

Atunci când este cazul, organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.

Încetarea concursului înainte de termen

Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii al Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

Clauze finale

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu participanții la activitatea promoțională ulterior încheierii acesteia.

Prin participarea la concurs, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este de acord cu, următoarele: a. Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea; b. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare al premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

Organizatorul și societățile comerciale implicate în concurs: a. sunt exonerate de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiul, ulterior momentului preluării acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor; b. nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii; c. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a confirmat premiul).

Cluj-Napoca                                                                                                                                                                                                                         13 decembrie 2017

SC CLUB ARENA SRL

 

CONTACT

Sunt de acord cu termenii și condițiile site-ului